Spolek KAMENICKO

Rozšíření Strojmetalu: Výstavba parkoviště, příjezdové komunikace a napojení na areál SAF v rámci parku Zámku Kamenice

 
Ilustrativní obrázek ke článku Rozšíření Strojmetalu: Výstavba parkoviště, příjezdové komunikace a napojení na areál SAF v rámci parku Zámku Kamenice

2. 12. 2016

Neformálně jsme se dozvěděli, že v areálu parku zámku Kamenice se něco děje, něco v souvislosti se záměry společnosti Strojmetal Aluminium Forging s.r.o. (SAF). Dotazem na Stavebním úřadu obce Kamenice bylo zjištěno, že je vedeno řízení o žádosti SAF o vydání územního rozhodnutí o umístění nové stavby podané již 24. 10. 2016, přičemž nová stavba je definována takto:

„Rekonstrukce okolí zámku – 1. etapa – Rekultivace plochy po odstranění nepovolené stavby“

V rámci žádosti je potom samotný záměr nové stavby popsán relativně nejasně takto: „Druh a účel stavby: Předmětem stavby je rekultivace plochy části parcely č. 654/8 v místě odstraněné černé stavby předchozího majitele pozemku, provedení sadových úprav, doplnění zeleně a ochrana zeleně stávající. Součástí této rekultivace je realizace nového napojení objektu zámku a realizace zpevněných ploch, které budou sloužit k soustředění dnes chaoticky parkujících vozů návštěvníků kostela, parku a hřiště a po rekonstrukci zámku také pro návštěvníky zámku.“

Ve výkresové části projektové dokumentace jsou zpevněné plochy řešeny jako příjezdová komunikace od ulice Ringhofferova v místě stávající polní cesty parc. č. 653/3 v k.ú. Těptín a na ni navazující parkoviště v parku zámku Kamenice. Dále potom volně navazuje další komunikace – napojení na komunikace v areálu SAF, to vše v rámci plochy ZP 1, což je dle platného územního plánu obce Kamenice parková zeleň a navíc ještě území tvořící prostředí kulturní památky zámku Kamenice.

V textové části projektové dokumentace (souhrnná technická zpráva) je potom dále rozvedeno, že se jedná o stavbu přístupové komunikace a zpevněných ploch, přičemž veřejně přístupná účelová komunikace o šířce 5 m mezi obrubami je navrhována jako Zóna 30 Ide TP 218.

Venkovní zpevněné plochy (dle výkresové části parkoviště pro několik desítek vozidel) jsou navrženy západně od zámku Kamenice s využitím automatického závorového systému a zvýšeného ostrůvku s vjezdovým a výjezdovým terminálem a dvojicí automatických závor s podzemními kabelovými rozvody propojujícími závorový systém s centrálou.

Důležité potom dále je, že konstrukce zpevněné plochy se navrhuje jako vozovka netuhá pro třídu dopravního zatížení VI se skladbou konstrukce D1-D-3-VI-PII, kde povrch vozovky by měl být tvořen žulovými kostkami výšky 10 cm na štěrkovém loži o celkové výšce 45 cm. Celková výška skladby stavby zpevněné plochy je navrhována 54 cm. Zpevněné plochy potom mají být lemovány žulovými obrubníky uloženými v betonu s boční opěrou z betonu.

Na přístupovou komunikaci má potom navazovat účelová komunikace (nikoliv veřejně přístupná) do areálu Strojmetalu, která se napojuje na komunikaci budovanou v rámci 1. etapy výstavby nové Haly 1 (viz jiný článek Rozšíření Strojmetalu: Etapa 1 – výstavba nové Haly 1 a napojení na areálové komunikace v areálu Strojmetalu).


Doplněno: 20. 1. 2017

Pokud jde o posouzení záměru z hlediska územního plánu obce Kamenice, tak pozemky dotčené stavebním záměrem se z převážné většiny nacházejí na ploše „ZP – parky a parkově upravené plochy“, kde hlavním využitím jsou plochy parků a parkové zeleně, veřejná zeleň na veřejných prostranstvích, doprovodná a liniová zeleň v zastavěném a zastavitelném území, vodní plochy. Přípustné využití je potom dále definováno dle územního plánu takto: pěší a cykloturistické trasy a stezky, naučné a turistické stezky, dětská hřiště, městský mobiliář, zařízení místního informačního systému apod. Nepřípustné využití: jakákoliv zástavba obytná, občanská nebo výrobní včetně ploch a staveb pro údržbu území.

Při porovnání obsahu projektové dokumentace předložené SAF jako žadatelem a přípustného využití ploch daného území dotčeného stavebním záměrem dle územního plánu je tedy na první pohled zřejmé, že záměr není v souladu s územním plánem.

Je tedy s podivem, že obec Kamenice dala na podkladě projektové dokumentace souhlas s realizací stavebního záměru v rámci vyjádření odboru správy majetku k územnímu řízení ze dne 17. 10. 2016, sp. zn. 05856/16/KST. V rámci podmínek vyjádření je sice uvedeno, že:

Předložený stavební záměr bude v souladu s platným územním plánem obce Kamenice, tento soulad posuzuje stavební úřad v Kamenici“,

nicméně rozpor s územním plánem by měl být pro obec jako zkušeného pořizovatele územního plánu zcela zjevný z předložené projektové dokumentace. Navíc obec by měla sama otázku souladu s územním plánem posuzovat a zohlednit právě v rámci jejího vyjádření ke každému jednotlivému stavebnímu záměru jako účastníka stavebního řízení. Pokud totiž obec jako pořizovatel územního plánu má zájem na regulaci využití území v rámci územního plánu, tak by také měla mít zájem na posuzování souladu jednotlivých stavebních záměrů v jednotlivých případech a neměla by poskytnout souhlasné stanovisko se záměrem, který je zjevně v rozporu s územním plánem. Bez takového aktivního přístupu obce v jednotlivých stavebních řízeních totiž pořizování územního plánu postrádá ve velké míře smysl. Proč by měla obec pořizovat územní plán, když potom nemá zájem jednotlivé stavební záměry sama posuzovat. Obec by neměla pořizovat územní plán jako formalitu a přesouvat posuzování jednotlivých stavebních záměrů na jiné orgány, ale jako nástroj pro aktivní způsob ovlivňování využití území obce.

V daném konkrétním případě stavebního záměru SAF umístění stavby „Rekonstrukce okolí zámku – 1. etapa – Rekultivace plochy po odstranění nepovolené stavby“ obec Kamenice zcela pominula vlastní posouzení souladu s územním plánem a dle výslovného znění písemného vyjádření odboru správy majetku přenechala toto posouzení na stavebním úřadu.

Naštěstí stavební úřad sám rozpor s územním plánem odhalil a zamítl žádost společnosti Strojmetal Aluminium Forging s.r.o. o vydání rozhodnutí o umístění zmíněné stavby v areálu zámeckého parku zámku Kamenice (rozhodnutí Stavebního úřadu Obecního úřadu Kamenice č.j. 00135/17/SU, sp. zn. SU/06297/16/Ště ze dne 10. 1. 2017). Toto rozhodnutí ovšem ještě není pravomocné.


Doplněno: 8. 3. 2017

Společnost Strojmetal Aluminium Forging s.r.o. podala dne 23. 1. 2017 proti zamítavému rozhodnutí odvolání s tím, že nesouhlasí s hodnocením Stavebního úřadu Kamenice. K odvolání přiložila vyjádření Ing. Arch Milana Salaby ze dne 24. 11. 2016, který uvádí, že je zpracovatelem doplňujících průzkumů a rozborů, které předcházejí pořízení nového územního plánu obce Kamenice, a že dle jeho názoru je záměr výstavby komunikací a parkoviště v souladu s územním plánem.

Spolek KAMENICKO požádal o vyjádření k výše uvedenému záměru Doc. Ing. Arch. Zbyška Stýblo, zpracovatele platného územního plánu obce Kamenice ve znění pozdějších změn č. 1, 3 a 4, dle kterého je záměr v rozporu s územním plánem obce Kamenice a který potvrdil správnost rozhodnutí Stavebního úřadu Kamenice.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje dosud o odvolání Strojmetalu nerozhodl.


Přiložené soubory

 

Obsah: Copyright 2016 - 2024 © Spolek KAMENICKO | Webdesign: Ondřej Doktor