Spolek KAMENICKO

Námitka k návrhu změny č. 5 ÚP obce Kamenice

 
Datum konání: 21.07.2020

Vážení spoluobčané a vlastníci nemovitostí na území obce Kamenice,

změna č. 5 územního plánu obce Kamenice, jejíž veřejné projednání proběhlo v úterý 14. 7. 2020, mění zásadním způsobem funkční využití některých ploch pro bydlení v rodinných domech. Na současných plochách pro bydlení s kódy BC – čistě obytné území, BP – obytné území s přírodními prvky, BR – území rekreace a bydlení bude možné v těchto plochách umisťovat obchodní zařízení s maximální zastavěnou plochou do 60 m2, veřejné stravování a nerušící služby a drobné nebo jednoduché provozovny – za podmínky parkování na vlastním pozemku. Dokážete si představit, že co pozemek, tak to obchodní či stravovací zařízení za podmínky zajištění citovaného parkování na vlastním pozemku a zároveň podmínky zastavěnosti pozemku? Souhlasíte s tak zásadní změnou územního plánu obce? Uvědomte si, že obec má možnost Vám změnou územního plánu změnit podmínky využití území ve Vašem okolí a nemusí Vás předem písemně kontaktovat. Vše probíhá prostřednictvím úřední desky OÚ. Pokud s touto změnou ÚP nesouhlasíte, můžete jako vlastník pozemku dotčeného tímto řešením podat písemnou námitku dle § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) nejpozději do úterý 21. 7. 2020 včetně, nejlépe na podatelnu Obecního úřadu Kamenice v rámci úředních hodin. K později uplatněným námitkám a připomínkám se nepřihlíží. V rámci následného řízení o umisťování staveb nejsou brány na zřetel připomínky a námitky, které jste mohli uplatnit při projednání změny územního plánu (např. nesouhlas se změnou funkčního využití plochy pozemku).

Zde na webu se nachází vzorový text námitky. Červené části textu jsou pro účel nápovědy vyplnění námitky. V textu tabulky umístěné v bodu č. III formuláře námitky je vhodnější vypsat název katastrálního území a čísla parcelní pozemků ve Vašem okolí, na kterých nesouhlasíte s umisťováním druhů staveb a zařízení uvedených v textu námitky nebo můžete zvolit zde již předvyplněný červený text všech katastrálních ú­zemí.

Spolek Kamenicko


Přiložené soubory

 

Obsah: Copyright 2016 - 2023 © Spolek KAMENICKO | Webdesign: Ondřej Doktor