Spolek KAMENICKO

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KAMENICKÉM ZÁMKU

 

Jelikož je kamenický zámek v současnosti jedním témat v životě obce, publikujeme základní údaje z jeho nedávné historie. Zámek v době Ringhofferů:

 • 1860 Franz Ringhoffer získává zámek od pražského arcibiskupství směnou za jiné

  nemovitosti a pozemky

 • 1875–1886 původní zámek přestavěn na nové panské sídlo ve stylu tudorovské novogotiky, na

  pozdějších úpravách spolupracují majitelé s architektem Jiřím Stibralem (podílí se

také na tvorbě parku, později i rodinné hrobky Ringhofferů)

 • 1894 zámek je elektrifikován

Pasáž z knihy spisovatele Adolfa Branalda, okouzleného zdejší krajinou: **Na návrší zámek a kolem něho libosad, starožitný kostelík, výstavné domy úřednické, válcovny a parní buchary, škola, jež podobá se spíše ville, mezi tím úpravné cesty a zahrady, a to vše mezi krásnými lesy, kolem nichž vinou se cesty a stezky, jež zabíhají a ztrácejí se ve stínu lesním: to jest Kamenice. **

Z poválečné historie zámku:

 • květen 1945 – konfiskace zámku rodině Ringhofferových
 • květen 1945–1947 tzv. akce Zámky – umístění Pitterových dětí
 • září 1948 – 1997 v zámku umístěna základní škola
 • rok 1950 – mateřská škola a jídelna ZŠ
 • rok 1958 – zámek vyhlášen kulturní památkou
 • kolem r. 1970 – rekonstrukce bývalé konírny, v ní umístěna mateřská škola
 • červen 1997 – prodej a slavnostní předání zámku i s přilehlými budovami a pozemky, které

  obklopují i kostel sv. Františka Serafínského, italskému podnikateli Fagonemu

  (kostel byl a je ve vlastnictví a správě katolické církve)

 • po r. 2000 – na pozemku vzniká černá stavba, železobetonový skelet obytné budovy
  • vytrhány podlahy, obnaženy trámy, kopáno pod budovou ve sklepních prostorách
 • po r. 2010 – Fagoneho majetek jde do dražby, s ním i kamenický zámek a přilehlé pozemky

a budovy (konírna, altán nazývaný «opičárna», železobetonový skelet)
- kamenický zámek a přilehlé pozemky a budovy kupuje soukromá osoba
- od soukromé osoby kupuje zámek firma Strojmetal s tím, že černá stavba
obytného domu bude odstraněna a v zámku vznikne učiliště firmy s internátem,
bude obnovena mateřská škola
- odstraněna černá stavba – železobetonový skelet – postavená Fagonem

 • rok 2017 – zahájení černé stavby parkoviště pro více než 80 aut přímo v parku, kousek od

  zámku a kostela,

  • kácení starých stromů v parku, i bez povolení
  • zahájení budování příjezdových komunikací v parku, bez příslušných povolení
  • poškození kořenového systému starých stromů při stavění opěrných zdí pod

  parkem podél příjezdové komunikace ke Strojmetalu (toto částečně proběhlo již

  za Fagoneho)

  • poničení kašny před zámkem
  • výstavba haly
  • zbourání konírny postavené v novogotickém slohu (nebyla památkově

  chráněna, byla ve špatném stavu)

  • zničení psího hřbitova, který v parku měli Ringhofferové, podobně jako rodina

  Nádherných z Borutína ve Vrchotových Janovicích (tam zůstal dodnes)

Jak by asi básník popsal dnešní stav? Zbědovaná budova zámku tyčí se nad zámeckým parkovištěm(!). Z lipové aleje vedoucí k hrobce lípy v blízkosti zámku vykáceny byly, by nebránily rozvoji. Pomyslná osa mezi zámkem a okolní krajinou přeťata plynovou stanicí. Kostelíček smutně se krčí v sousedství nové haly. Cesta k prameni ve svahu nad areálem Strojmetalu zarostla buření. To jest Kamenice. Ringhofferové v Kamenici a okolí rozvíjeli své podnikatelské aktivity, provozovali hamry, velkostatky i pivovar. Zvali na své panství přední odborníky (architekt J. Stibral) a umělce (J. Myslbek), aby jim pomohli dotvářet jejich sídla a související stavby. My jsme dlouho po válce postavili kulturní dům a samoobsluhu. To je dnes «centrum» nové Kamenice. O kousek dál budovu nové školy. Na nic víc jsme se nezmohli, tak alespoň neničme to hezké, co nám zde zůstalo po těch, kteří to uměli lépe.

 

Obsah: Copyright 2016 - 2024 © Spolek KAMENICKO | Webdesign: Ondřej Doktor